Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Honden in Nesten en de klant (hierna de ‘opdrachtgever’), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Honden in Nesten te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend, indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Ondernemingsgegevens en contactgegevens van Honden in Nesten
Honden in Nesten, met het ondernemingsnummer BE 0695.747.841 is gelegen te BE- 8980 Beselare, Vijverbos 100. Indien u specifieke vragen of klachten heeft omtrent onze dienstverlening of producten, kan u steeds contact opnemen via e-mail info@hondeninnesten.be of via het nummer +32 478 18 86 82

Artikel 3: Voorwerp
Honden in Nesten is een dienstenbedrijf dat gedragstherapie voor honden in aanbiedt. Dit in de vorm van persoonlijke coaching sessies en groepslessen. Het aanbod bestaat verder uit een theoretische cursus zonder honden en een online aanbod. Honden in Nesten biedt geen resultaatgarantie wel een middelengarantie.

Wij gebruiken geen intimiderende of strafgerichte technieken bij het trainen van dieren. Honden in Nesten biedt deze diensten aan voor particulieren en bedrijven die zonder intimiderende en strafgerichte technieken met hun hond omgaan. Zij zal geen diensten verlenen aan potentiële klanten wiens doeleinden strijdig zijn met deze voorwaarden, de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting of klanten die geen familiale verzekering hebben afgesloten bij de start van hun traject of die inbreuk maken op de rechten van derden. Voormelde opsomming is niet limitatief. Honden in Nesten heeft het recht om potentiële klanten te weigeren, indien deze aan bovenvermelde criteria niet voldoen.

Artikel 4: Aankopen diensten
4.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Honden in Nesten zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Aanbiedingen blijven geldig tot 30 kalenderdagen na datum van het aanbod, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke akkoord via email, na een mondeling akkoord via telefoon of na een aankoop via www.hondeninnesten.be. Zodra een afspraak ingeboekt is na een mondeling of schriftelijk akkoord is de afspraak bindend en is betaling van het volledige bedrag van het traject verplicht. De verplichting blijft geldig als het traject in delen wordt betaald.

4.2. Facturatie volgt binnen drie werkdagen na het boeken van de dienst. Betaling van de factuur is verplicht binnen de tien dagen en voor de start van het traject.

4.3. Wie een dienst aankoopt bij Honden in Nesten, verbindt zich ertoe hun huisdier niet te herplaatsen of te laten inslapen zonder overleg met Honden in Nesten.

4.4. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Aankopen (online) producten
Het inschrijven voor een online of live cursus van Honden in Nesten gebeurt digitaal via onze website door het invullen en verzenden van het betreffende inschrijvingsformulier of een standaard emailbericht. Het versturen van het inschrijvingsformulier is bindend.

Artikel 6: Annuleringen
De aankoop van een online cursus wordt onmiddellijk gefactureerd en kan achteraf niet terugbetaald of geannuleerd worden.

Het annuleren van een dienst is mogelijk mits betaling van administratiekosten van 100 euro. Annuleren is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van het traject. Daarna is geen annulering meer mogelijk en dient het traject volledig betaald te worden. Eenmaal een traject aangevangen is, worden er geen terugbetalingen meer gedaan.

Het annuleren van een individuele afspraak voor een begeleiding door Honden in Nesten is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Daarna is geen annulering meer mogelijk en dient dienst volledig betaald te worden.

Artikel 7: Levering
De door Honden in Nesten vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en niet bindend. Laattijdige levering kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen, een prijsvermindering of een ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Betalingsverplichting
Als algemene regel geldt dat de betalingen moeten plaatsvinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Honden in Nesten een aanmaning tot betaling verstuurd. Een eerste aanmaning gebeurt kosteloos drie dagen na het overschrijden van de betalingstermijn. Een tweede aanmaning, een week na het overschrijden van de betalingsdeadline brengt een meerkost van 75 euro met zich mee.

Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak uitbesteed. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Honden in Nesten kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 9: Referentie
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn naam en foto’s genomen door Honden in Nesten mogen worden opgenomen in het referentieportfolio van Honden in Nesten en door Honden in Nesten mogen gebruikt worden als promotiemateriaal (o.a. publicatie op de website of social media), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

Artikel 10: Overmacht
Honden in Nesten is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Honden in Nesten geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Honden in Nesten, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking, brand, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 11: GDPR en privacy
Honden in Nesten hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Honden in Nesten leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten.

Het privacybeleid van Honden in Nesten is te consulteren via https://www.hondeninnesten.be/privacybeleid

De opdrachtgever bevestigt het privacybeleid van Honden in Nesten te hebben ontvangen en bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacybeleid van Honden in Nesten heeft aanvaard.

Artikel 12: Correctheid gegevens opdrachtgever
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte facturatie- en contactgegevens. Bij wijziging verbindt de opdrachtgever zich er ook toe deze binnen de 30 dagen door te geven aan Honden in Nesten

Artikel 13: Nietigheid
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 14: Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden
Honden in Nesten behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De klant zal steeds de recentste versie aangeboden krijgen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Honden in Nesten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Honden in Nesten zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement West-Vlaanderen, België bevoegd.

Laatst bijgewerkte versie: 26 oktober 2022